beats by dre cheap

Skender Kulenović

Skender Kulenović se rodio 2. septembra 1910. godine u Bosanskom Petrovcu, gdje je završio osnovnu školu, a potom nakon naglog osiromašenja porodice (agrarna reforma) prelazi u majčino rodno mjesto Travnik gdje od 1921. do 1930. godine kao vanjski učenik pohađa Jezuitsku gimnaziju. U trećem razredu gimnazije javio se prvim književnim radom (soneti Ocvale primule ). Od 1930. godine studira pravo na zagrebačkom sveučilištu. 1933. postaje član SKOJ-a, a 1935. KPJ. Surađuje u brojnim listovima i časopisima, a 1937. godine sa Hasanom Kikićem i Safetom Krupićem pokreće u Zagrebu muslimanski časopis Putokaz . 1941. godine stupa u Prvi partizanski odred Bosanske krajine. Član AVNOJ-a i ZAVNOBiH-a, Kulenović u ratu piše poeme, uređuje listove Krajiški partizan, Bosanski udarnik, Glas i Oslobođenje . Od 1945. do 1947. obavlja funkciju direktora drame Narodnog pozorišta u Sarajevu, uređuje Novo doba, Pregled, Književne novine i Novu misao . Od 1950. do 1953. sekretar je Narodne skupštine FNRJ, a poslije zabrane Nove misli je kažnjen i postavljen za korektora u Borbi. 1955. godine prelazi u Mostar na mjesto dramaturga Narodnog pozorišta, jedno vrijeme je i urednik u beogradskoj Prosveti . Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, između ostalih Dvadesetsedmojulske nagrade SRBiH (1971) i nagrade AVNOJ-a (1972). Bio je član SANU, ANUBiH i JAZU. Umro je 25. januara 1978. godine u Beogradu. [b]Bibliografija [/b] 1. Stojanka majka Knežopoljka. s.l. 1942; - Sarajevo, 1945; 1950; 1952; - Uebers. Ina Jun-Broda. Klagelied der Mutter Stojanka , In: Der schwarze Erde. Berlin, 1958; - Stojanka majka Knežopoljka i druge pjesme . Beograd, 1962; - Stoianca mama snejpoliana . Pančevo, 1964; - Stojanka majka Knežopoljka . Sarajevo, 1967; - Prosveta. Beograd, 1967; 1968; 1972; 1974; - Stojanka mat' iz Knežopolje . Na marše. Moskva, 1969; - Ivan Goran Kovačić - Skender Kulenović: Jama. Stojanka majka Knežopoljka . Svjetlost. Sarajevo, 1971; - Jedinstvo. Priština, 1982; - Stojanka majka Knežopoljka . Tatran. Bratislava, 1974; - Stojanka majka Knežopoljka i druge pjesme . Veselin Masleša. Sarajevo, 1975; 1987; - Gradska biblioteka. Čačak, 1975; - Prijedor, 1976; - Makedonska knjiga. Skoplje, 1982; - Pesmi. (Skender Kulenović - Mak Dizdar - Dara Sekulić - Anđelko Vuletić) . Mladinska knjiga. Ljubljana, 1980; - Stojanka majka Knežopoljka . Svjetlost. Sarajevo, 1980; 1981; 1982; 1989; - Glas. Banja Luka, 1981; 1987; - Veselin Masleša. Sarajevo, 1982; - Nacionalni park Prijedor. Prijedor, 1981; 1989. 2. Srce vam u miloštu nosimo . s. l. 1944. 3. Ja glasam . (Zajednička zbirka), Beograd, 1946. 4. A šta sad? Aktovka. Zagreb, 1946; - A kaj zdaj? Prevedel F. Onic. Ljubljana, 1947; - A šta sad? Beograd, 1950. 5. Komedije ( Djelidba, Večera, A šta sad? ). Sarajevo, 1947; 1949; - Zagreb, 1963; - Svjetlost. Sarajevo, 1984/85. 6. Viđenje Jovana Ćuluma sa Čerčilovim djetetom . Pripovijetka. Zagreb, 1948. 7. Zbor derviša . Poema. Beograd, 1949. 8. Večera . Komedija. Beograd, 1950; - Zagreb, 1963. 9. Ševa . Poema. Kultura. Beograd, 1952. 10. Starac i dijete . Pripovijetke iz NOB-e. Beograd, 1953. 11. Svjetlo na drugom spratu . Prosveta. Beograd, 1954; 1959. 12. Poeme . Prosveta. Beograd, 1961; 1981; - Svjetlost. Sarajevo, 1988. 13. Soneti . Matica srpska. Novi Sad, 1968; - Prva književna komuna. Mostar, 1973; Knjiga I-II. Matica srpska. Novi Sad, 1974. 14. Izabrane pjesme . Veselin Masleša. Sarajevo, 1969. 15. Poezija: Eseji . Matica srpska. Novi Sad, 1969. 16. Pisma Jovana Stanivuka (1942-1945) . Prosveta. Beograd, 1969; 1975. 17. Izabrana djela . Knj. I-V. Veselin Masleša. Sarajevo, 1971. 18. Pripovijetke. Veselin Masleša. Sarajevo, 1971. 19. Divanhana . Nolit. Beograd, 1972. 20. Gromovo đule . Priče za djecu. Vuk Karadžić. Beograd, 1975. 21. Sabrane pjesme . Srpska književna zadruga. Beograd, 1977. 22. Ponornica . Nolit. Beograd, 1977; - Svjetlost. Sarajevo, 1983; 1984/85; - Veselin Masleša. Sarajevo, 1984. 23. Kozaro, milo moje ime . Prijedor: Beograd: Novi Sad, 1977. 24. Soneti i poeme . Veselin Masleša. Sarajevo, 1983; - Poeme i soneti. Fondacija Branka Ćopića. Banja Luka, 1988. 25. Pjesme i pripovijetke . Svjetlost. Sarajevo, 1984/85.

¤ Knjizevni kutak ¤
http://knjizevnikutak.blogger.ba
15/05/2005 16:59